Pénz visszatérítési szabályzat

Hogyan tudok terméket visszaküldeni?

Vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a info.hideandread@gmail.com  e-mail címen vagy küldj üzenetet a webshop oldalán keresztül. Írd meg a rendelési azonosítót, és a visszaküldendő termék cikkszámát és röviden a problémádat (sérült, nem megfelelő a minősége stb.).

A megrendelés kézhezvétele után 14 nap áll rendelkezésedre, hogy ha valamilyen okból nem felel meg a termék számodra (pl. nem nyerte el a tetszésedet vagy nem megfelelő a mérete), akkor azt jelezd felénk és a terméket juttasd vissza hozzánk.

A termék(ek) visszaküldését csak postai úton (ajánlott levél vagy csomagként), illetve futárszolgálat igénybevételével tudjuk elfogadni. Termék cseréjekor a szállítási költség és a csere termék szállításának költsége téged terhel.

Kérjük, hogy visszaküldés esetén, a még nem használt, sértetlen terméket, termékeket eredeti csomagolásában küldd vissza. A számla másolatát ne felejtsd el berakni a csomagba, csak így tudjuk feldolgozni a kérésed.

Postai csomagként vagy futárral juttasd el a terméket Ügyfélszolgálatunk címére:

Becskei Dorottya egyéni vállalkozó

3346 BÉLAPÁTFALVA, JÓZSEF ATTILA UTCA 10. lp.:15 em.: FS ajtó: 2.

Miután a sértetlen állapotban lévő termék visszaérkezett hozzánk, mi igény szerint kicseréljük és újat küldünk helyette vagy visszatérítjük az árát.

A reklamációval és visszaküldéssel kapcsolatban további információt az ÁSZF-ünkben találsz.

Elállási jog gyakorlása

Amennyiben a Vevő Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján Fogyasztónak minősül (Fogyasztó Vevő), úgy A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) alapján a jogában áll (az alábbi kivételekkel) a honlapon lévő Termék megvásárlására vonatkozó (mint távollévők között kötött szerződés) Szerződéstől az annak létrejöttétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni A Fogyasztó Vevő az elállási jogát a Szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Korm. rendelet alapján nincs mód indokolás nélküli elállásra azon termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Ennek alapján a különösen, de nem kizárólagosan a Menstruációs fehérnemű, valamint intimbetét termékek esetében az indokolás nélküli elállás - higiéniai okok miatt nem gyakorolható.

Nincs helye továbbá indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel. Szintén nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog a Fogyasztó Vevőt webshop kínálatában nem szereplő, előre nem gyártott termékekre vonatkozó egyedi megrendelés esetén, amely elkészítését a Fogyasztó Vevő megrendelése alapján, megrendelése leadását követően kezdi meg az Eladó.

Amennyiben a Fogyasztó Vevő a fentieknek megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie az Eladó által megadott címre.

A Fogyasztó Vevő elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. A Termék Eladóhoz való visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vevőt terheli.

 

Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vevőnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

A Vevő haladéktalanul köteles közölni a megvásárolt Termékek hibáit az Eladónak a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Fogyasztónak Vevő esetén a Termék Fogyasztó Vevő részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a Terméket az Eladótól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vevő nem minősül a Fogyasztónak, úgy a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Vevő részére történő átadásakor fennállt.

A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti az Eladóval szemben. A Fogyasztó Vevő a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait az Eladóval szemben.

A Vevő- választása szerint – a Ptk.-ban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a megvásárolt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára a Vevő által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Termék hibáját az Eladó költségére a Vevő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha arra az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti az Eladótól. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vevőt terheli.

A Fogyasztó Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő termékszavatossági igényét a Termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

Mentesül az Eladó a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

  1. a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  3. a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vevő termékszavatossági igényt az Eladóval szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vevő pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló az Eladóval (mint a Termék gyártójával) szemben érvényesítheti.

Kézzel készült
Vegán bőr
Gyors kiszállítás
Biztonságos fizetés